Misja

Misją naszej Fundacji jest wspieranie dzieł służących głoszeniu Ewangelii. Chcemy ją realizować między innymi poprzez:

  • Promocja kultury chrześcijańskiej, działalność na rzecz Nowej Ewangelizacji, a także popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza wspieranie działalności: kulturalnej, edukacyjnej i terapeutycznej.
  • Upowszechnianie i wyposażanie w wiedzę, umiejętności i możliwości z zakresu ochrony  praw człowieka, jego godności, troski o rozwój życia duchowego i religijnego. 
  • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi; nie wykluczając międzynarodowych.
  • Współpraca z organami, instytucjami i organizacjami Kościoła Rzymsko-Katolickiego; nie wykluczając międzynarodowych.
  • Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w zakresie ważnych spraw publicznych.
  • Kreowanie i popularyzowane pozytywnego wizerunku Polski w kraju i zagranicą, wzmacnianie Jej międzynarodowego prestiżu oraz upowszechniane wartości narodowych i religijnych.